Algemene voorwaarden

ALGEMENE BEPALINGEN BIND-t

 1. De tijdstippen en locaties van de sessies worden steeds in overleg vastgesteld. De sessies vinden in beginsel plaats op de praktijk van BIND-t op adres Middeldijk 56A Barendrecht. Na onderling overleg kan gekozen worden voor een online sessie of een locatie die met de opdrachtgever nader overeengekomen is.
 2. BIND-t is dagelijks op werkdagen bereikbaar onder nummer 06-52067313.
 3. De middelen die worden ingezet zijn toegesneden op de thema’s die in de sessies aan de orde komen en bestaan uit betrouwbare en gevalideerde instrumenten.
 4. Alle oefeningen, programma’s, modellen en andere materialen of bescheiden van welke aard dan ook uitgereikt ter ondersteuning van het traject blijven te allen tijde het intellectuele eigendom BIND-t. Bij ander gebruik dan uitsluitend persoonlijk gebruik van de opdrachtgever zal dit achteraf apart worden gefactureerd als verkoop van trainingsmateriaal.
 5. Zowel halverwege als aan het einde van het traject vindt een evaluatie plaats waarin het proces wordt geëvalueerd en de doelen op actualiteit worden getoetst.
 6. Ieder traject zal uiterst confidentieel worden behandeld. Voor zover in overeenstemming met een goede beroepsuitoefening en voor zover niet in strijd met wettelijke regels of andere verplichtingen, zullen bijzonderheden met betrekking tot de persoon van coachee en de aard en omvang van de zaken slechts gedeeld worden met anderen indien de coachee daar toestemming voor heeft gegeven.
 7. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur van te voren te worden afgemeld. De coach/ trainer kan de kosten voor deze gemiste sessie in rekening brengen wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld.
 8. De coach/ trainer houdt zich aan de bepalingen van de LVSC en de ethische en overige beroepscode die op zijn professie van toepassing is.
 9. De coach/trainer is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 10. Deelname is op eigen risico. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bewaken van zijn/haar eigen psychische dan wel lichamelijk grenzen. Bij het ontstaan van problemen van fysieke en/of psychische aard verwijzen wij u door naar uw huisarts/behandelend arts of ter zake deskundige en gespecialiseerde therapeut.
 11. De overeenkomst kan in goed overleg met BIND-t door de opdrachtgever worden beëindigd.
 12. BIND-t hanteert bij iedere opdracht een met opdrachtgever overeengekomen betalingsovereenkomst en termijn.